Telefon  Kraków, ul. Mehoffera 6  +48 12 638 38 18   Telefon  Kraków, ul. Zachodnia 5/12a  +48 12 267 62 60   Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumentacja medyczna

Żeby otrzymać kopię dokumentacji medycznej drogą elektroniczną na podany adres e-mail należy przesłać załączony poniżej wypełniony wniosek na adres e-mail:

Oddział Mehoffera
Poradnia Lekarza Rodzinnego : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poradnia Specjalistyczna : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Zachodnia
Poradnia Lekarza Rodzinnego/Poradnia Specjalistyczna : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek

Uprzejmie informujemy, że warunkiem otrzymania dokumentacji medycznej drogą elektroniczną jest pozytywne potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy przez naszego pracownika ( na podstawie art. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 566) – w tym celu upoważniony pracownik Przychodnia Krakowska po otrzymaniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej skontaktuje się z Państwem i zada kilka pytań w celu potwierdzenia tożsamości, aby uniknąć udostępnienia informacji dotyczących naszych Pacjentów osobom nieupoważnionym.

Informujemy, że w dniu 04.05.2019 zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podstawowa zmiana w ustawie o prawach pacjenta i RPP dotyczy wprowadzenia braku odpłatności za pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej.

Zasady
udostępniania dokumentacji medycznej

  • Dokumentację medyczną udostępniamy na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2012 r., poz. 159).
  • Dokumentację medyczną udostępniamy pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta (zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy).
  • Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w jego dokumentację medyczną ma osoba, którą pacjent upoważnił.

Formy
udostępniania dokumentacji medycznej:

  • do wglądu w przychodni,
  • poprzez sporządzenie jej kopii,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Kserokopia dokumentacji medycznej może zostać udostępniona pacjentowi wyłącznie na jego pisemny wniosek, który należy złożyć w rejestracji przychodni, w której znajduje się dokumentacja.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Informujemy, że zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.jedn. Dz.U. z późn. zm.) za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, za:

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej –nie może przekraczać 0,002,

2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej –nie może przekraczać 0,00007,

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych –nie może przekraczać 0,0004

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2021 r. w spawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r. , od dnia 1 styczeń 2022 r. obowiązują następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej –nie może przekraczać 11,00 zł

2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej –nie może przekraczać 0,38 zł

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych –nie może przekraczać 2,20 zł

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami art. 28 ust. 2a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w.wym. opłat NIE POBIERA SIĘ w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;

2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.”;