Telefon  Kraków, ul. Mehoffera 6  +48 12 638 38 18   Telefon  Kraków, ul. Zachodnia 5/12a  +48 12 267 62 60   Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Przychodnia Krakowska z siedzibą w Krakowie 31-322, przy ul. Mehoffera 6.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z nami listownie na wskazany powyżej adres, lub za pośrednictwem poczty e-mail do wyznaczonego w naszej firmie inspektora ochrony danych (IOD) – pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

W związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

Rodo

 

Podanie danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania może być wymogiem ustawowym lub umowny. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, rozliczeń księgowo-podatkowych podanie danych jest obowiązkowe, a w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości podjęcia przez Administratora stosownych działań w zakresie, w jakim nie wyrazili Państwo podania danych. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. ODBIORCY DANYCH

 Państwa dane firma możemy ujawniać podmiotom:

 • organom państwowym i innym uprawnionym na podstawie stosownych przepisów prawnych i w zakresie w przepisach prawnych określonych
 • innym podmiotom medycznym – w zakresie kontynuacji leczenia
 • podmiotom gospodarczym współpracującym z nami w zakresie usług konsultingowych, w tym kancelariom prawnym, firmom audytorskim,
 • podmiotom gospodarczym wspierającym nas w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – nie przekazujemy ich do państw trzecich.

5. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że osoba, której dane dotyczą posiada prawo:

 • dostępu do danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
 • sprostowania danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • usunięcia danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej. 
 • przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Dame można przesłać innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
 • w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.